Przejdź do treści
e-SL4EU » Partnerstwo

Partnerstwo

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Założony w 1968 roku zyskał reputację prężnej instytucji akademickiej i ważnego interdyscyplinarnego ośrodka badawczego. Dzięki tradycji uruchamiania nowych programów, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby szybko zmieniających się rynków pracy, Uniwersytet Śląski oferuje studentom różnorodne programy i specjalistyczne kierunki studiów. Dzięki wybitnym zespołom badawczym i dobrze wyposażonym laboratoriom jesteśmy ważnym graczem na globalnej arenie badawczej. Uniwersytet Śląski obsługuje na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ponad 22 500 studentów i ma już 250 000 absolwentów, wśród których są wybitne osobowości z wielu dziedzin. Nasza społeczność to także prawie 2000 nauczycieli i badaczy. Uniwersytet Śląski oferuje również liczne studia doktoranckie (18 dyscyplin na 6 kierunkach), które pozwalają studentom pogłębić wiedzę z różnych dyscyplin oraz dają możliwość prowadzenia ciekawych i innowacyjnych projektów badawczych.

Rola w projekcie – Lider projektu

Spodziewany wkład oraz korzyści z udziału w projekcie:

  • Współpraca międzyuczelniana w przestrzeni dydaktycznej i badawczej
  • Rozwój społecznej roli uniwersytetu
  • Wspieranie społeczności lokalnej w rozwiązywaniu jej problemów
  • Zwiększenie zdolności w zakresie opracowywania narzędzi oceny
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia i obsługi kursów e-learningowych dla społeczności lokalnych

Uniwersytet LUMSA

Wszystkie programy szkoleniowe, w tym doktoranckie, są otwarte dla studentów zagranicznych. Zaangażowanie LUMSA w Service-Learning rozpoczęło się formalnie w 2014 roku wraz z utworzeniem Szkoły Podyplomowej EIS (Edukacja do Spotkania i Solidarności). Szkoła, której rada akademicka składa się z członków włoskich i międzynarodowych (Europa, Afryka, Azja, Ameryka, Australia), obejmuje 4 obszary działalności: Szkolenia – Badania – Publikacje – Sieci. Pierwszą ważną działalnością szkoleniową jest rozpowszechnianie SL w ramach LUMSA. Prawie 100 studentów każdego roku realizuje projekty SL/e-SL. EIS współpracuje z włoskim Ministerstwem Edukacji oraz z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami Trzeciego Sektora w Rzymie (m.in. ELIS, Włoski Czerwony Krzyż, Scholas Occurrentes, Caritas).

Rola w projekcie

W ramach projektu e-SL4EU, LUMSA koordynuje zadania, których celem jest zdefiniowanie zasad projektowania i elementów jakościowych do stworzenia mieszanego kursu szkoleniowego dla trenerów, którzy chcą zaproponować swoim studentom realizację projektów e-SL.

Spodziewany wkład/korzyści z udziału w projekcie

  • Rozwój know-how w zakresie e-service learning w szkolnictwie wyższym [IO1 – kierownik: LUMSA]
  • Opracowanie wysokiej jakości materiałów szkoleniowych
  • Likwidacja technologicznej luki kwalifikacyjnej wydziału oraz pomoc innym uczelniom w wypełnieniu tej luki
  • Wirtualne/rozszerzone projekty Service-Learning

Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Uniwersytet Mateja Bela jest uczelnią publiczną i należy do Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, zapewniając wysokiej jakości kształcenie na poziomie wyższym i ustawicznym. Uczelnia, zgodnie z rozwojem potrzeb nauki oraz praktyki, rozwija nową wiedzę poprzez kreatywne badania naukowe i artystyczne. Obecnie Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (UMB) jest wiodącą uczelnią w środkowej Słowacji. Składa się z 6 wydziałów (Wydział Ekonomiczny, Wydział Sztuki, Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Prawa, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Pedagogiczny). Uczelnia oferuje klasyczny wachlarz możliwości kształcenia uniwersyteckiego na wszystkich trzech poziomach i formach studiów w zakresie edukacji, zagadnień społecznych, ekonomii, prawa, polityki, nauk humanistycznych i przyrodniczych, w zakresie stosunków międzynarodowych, specjalności ekonomicznych i matematyki. Ponadto prowadzi studia w języku angielskim, a częściowo francuskim. UMB opracowuje wspólne programy studiów i utrzymuje kontakty z najważniejszymi uczelniami zagranicznymi, gdzie studenci mają możliwość odbycia części studiów. Dlatego absolwenci UMB skutecznie odnajdują swoje miejsce na rynku pracy nie tylko w kraju, ale i za granicą. UMB jest pierwszym uniwersytetem w Republice Słowackiej, którego programy studiów są częścią międzynarodowego programu CFA Institute University Recognition Program. Uczelnia prowadzi Globsec Academy Center, inkubator młodych liderów, wspierany przez światowej klasy think tank o tej samej nazwie, oraz Talent and Research Center. Kształcenie w UMB, które jest pozytywnie oceniane zarówno przez studentów, jak i pracodawców, zapewniają profesjonaliści i praktycy. Uniwersytet ma prawie 600 nauczycieli akademickich i badaczy oraz około 7000 studentów. W ostatnich latach – głównie poprzez liczne programy unijne, w tym Programy Ramowe – bardzo dynamicznie rozwija się współpraca międzynarodowa. Większość projektów badawczych koncentruje się na badaniach wielodyscyplinowych, zwłaszcza w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych (antropologia społeczno-kulturowa, socjologia, ekonomia, historia, nauki polityczne i edukacja) oraz nauk przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia i nauki o środowisku). Matej Bel University jako pierwsza słowacka instytucja otrzymała nagrodę „HR Excellence in research”. UMB realizuje uczenie się przez całe życie w różnych programach i formach studiów – od UMB Children’s University, po UMB’s Third Age University. W wolnym czasie student może stworzyć przestrzeń dla różnorodnych zajęć towarzyskich, prowadzonych przez działające przy UMB kluby sportowe, grupy artystyczne i organizacje studenckie. Wśród absolwentów i pedagogów UMB jest kilku olimpijczyków, a ich trenerzy to wybitni artyści i naukowcy.

Rola w projekcie

W ramach projektu występujemy w roli jednego z partnerów. Przygotowujemy wytyczne e-SL dla partnerów zewnętrznych oraz metodologię ewaluacji, wraz z materiałami do oceny oraz komunikacji wpływu społecznego e-SL.

Spodziewany wkład oraz korzyści z udziału w projekcie

Mamy nadzieję, że rozwiniemy współpracę międzynarodową pomiędzy partnerami, a także pomiędzy wydziałami na MBU (Wydział Pedagogiczny + Wydział Artystyczny + Wydział Ekonomiczny) i zwiększymy wiedzę w zakresie e-service-learning. Oczekujemy, że zwiększymy zaangażowanie naszych nauczycieli i studentów w e-SL i -osiągniemy wyniki, które będziemy mogli wykorzystać również w przyszłości do rozwoju SL.

Uniwersytet w Zagrzebiu

Uniwersytet w Zagrzebiu to najstarszy chorwacki uniwersytet, a także najstarszy uniwersytet w Europie Południowo-Wschodniej – założony w 1669 roku. Ma ponad 70 000 studentów, co stanowi prawie 50% wszystkich studentów uczęszczających na uniwersytety publiczne w Republice Chorwacji; 30 wydziałów, 3 akademie i ośrodek uniwersytecki „Studia Chorwackie”. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (FFZG) oferuje 92 kierunki studiów uniwersyteckich, zatrudnia 590 pracowników naukowych i ponad 7000 studentów.

Rola w projekcie

Zespół FFZG poprowadzi PR2: Materiały szkoleniowe i wspierające narzędzia szkoleniowe dla pracowników akademickich w celu przyjęcia e-SL do tworzenia integracyjnych systemów szkolnictwa wyższego. Zespół FFZG oferuje ekspertyzy w zakresie projektowania instrukcji uczenia się przez służenie, wykorzystania nowych technologii (robotyki i Minecraft) w kreatywny, krytyczny, kompetentny i włączający sposób, cyfrowego opowiadania historii, projektowania gier z celem (GWAP), myślenia komutacyjnego, myślenia projektowego, projektowanie doświadczeń studentów oraz analityka uczenia się w celu wsparcia uczenia się na odległość.

Spodziewany wkład oraz korzyści z udziału w projekcie

Korzyści, jakie FFZG zyska dzięki temu projektowi, to cyfrowe wzmocnienie swoich nauczycieli i ulepszona wiedza na temat metodologii e-SL.

Uniwersytet Politechniczny w Bukareszcie

Uniwersytet Politechniczny w Bukareszcie (UPB) to dynamiczna i innowacyjna społeczność złożona z 30 000 studentów i 2700 pracowników akademickich, której celem jest osiągnięcie trwałej doskonałości w dziedzinie badań i edukacji. Jest to największa uczelnia naukowo-techniczna w kraju, z 15 wydziałami, 2 departamentami i 83 najnowocześniejszymi laboratoriami badawczymi. Uczelnia prowadzi badania podstawowe i stosowane na najwyższym poziomie, oferuje wysokiej jakości programy edukacyjne i utrzymuje silne powiązanie z przemysłem. UPB oferuje ogromne możliwości dla całej społeczności akademickiej.

Rola w projekcie

W ramach projektu e-SL4EU Uniwersytet Politechniczny z Bukaresztu odpowiada za wsparcie metodologiczne trenerów oraz studentów realizujących projekt e-SL. Działania zespołu mają też przyczynić się do aktywnego rozwoju wszystkich rezultatów projektu.

Spodziewany wkład oraz korzyści z udziału w projekcie

Uczestnictwo w projekcie e-SL4EU jest dla UPB doskonałą okazją do wzmocnienia wewnętrznej zdolności do programowania działań dotyczących projektowania service-learning oraz wspierania innowacji w pedagogice szkolnictwa wyższego.

ValueDo

ValueDo jest firmą konsultingową z siedzibą we Florencji, specjalizującą się w działaniach związanych z zarządzaniem projektami europejskimi, krajowymi i regionalnymi oraz edukacją w zakresie przedsiębiorczości.

Rola w projekcie

ValueDo oferuje wsparcie techniczne w zakresie działań związanych z projektami i zarządzaniem ryzykiem w ramach projektu eSL4EU. Doświadczenie zdobyte w ramach programu Erasmus+ pozwala firmie na samodzielne przejęcie technicznej koordynacji projektu, wsparcie wszystkich partnerów w kwestiach administracyjnych i finansowych oraz wsparcie Uniwersytetu Śląskiego w organizacji, planowaniu i raportowaniu wszystkich spotkań.

Spodziewany wkład oraz korzyści z udziału w projekcie

Wierzymy w innowacje: wsparcie dla uniwersytetów, które dysponują dużą wiedzą w zakresie e-service i uczenia się eksperymentalnego, wzbogaci ich wiedzę i kompetencje w zakresie kształcenia i szkolenia uniwersyteckiego. Zależy nam na budowaniu systemów szkolnictwa wyższego sprzyjających włączeniu społecznemu, które mogą wspierać osoby o mniejszych możliwościach. Zaangażowanie w projekt e-SL4EU to cenny sposób na zdobycie doświadczenia w dziedzinie edukacji uniwersyteckiej, który umożliwia nam zdobycie kolejnych pomysłów na projekty i poszerzenie naszej sieci kontaktów.

Zespół